Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

24 Oct Consultation on the Welsh in Education Strategic Plan on https://t.co/O2BXBfPdaS

24 Oct Ymgynghoriad Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg 2017-2020 ar https://t.co/cS8bHWwIM2.

21 Oct Gari Gofal @LlangennechIau ar gyfer wythnos cerdded i'r ysgol. Gari Go Safe walking to school @LlangennechIau https://t.co/qBUtcrfCMR

20 Oct Plant Cyfnod Sylfaen @LlangennechIau yn mwynhau disgo. Foundation Phase children @LlangennechIau enjoying the disco. https://t.co/XlQi9KERgF

20 Oct PC Ruth @schoolbeat delivering #staysafeonline and #friendorfoe #cyberbullying @LlangennechIau. PC Ruth yn ymweld @LlangennechIau

20 Oct @LlangennechIau pupils #ListeningtoLanguage with @BBCNOW @BCWales @ERW___ @UWTSD. Disgyblion @LlangennechIau yn… https://t.co/iHNeRJcTWG

19 Oct @LlangennechIau pupils learning road safety through Kerb Craft. Thank you to the team @Carmsroadsafety. https://t.co/9Z2VeN08OT

19 Oct @LlangennechIau pupils learning road safety through Kerb Craft. Thank you to the team @Carmsroadsafety. A valuable service.

19 Oct Disgyblion @LlangennechIau yn dysgu gyda Kerb Craft @Carmsroadsafety @LlanelliStar https://t.co/vUHf13w2fP

18 Oct RT @MenterCGE: Theatr perfformio i blant ysgolion cynradd Llanelli yn dechrau ar ol hanner tymor! @LlangennechIau @ParcyTywyn @YsgolPumHeol…

Cylchlythyron diweddaraf

 

Ysgol ar gau ar gyfer hyfforddiant darllen 30.11.16

 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020

Mae'n ofynnol i Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ddatblygu cynllun sy’n dangos sut y mae'n bwriadu datblygu system addysg sy'n ei gwneud yn bosibl i fwy o ddysgwyr o bob oedran ddatblygu amrywiaeth ehangach o sgiliau iaith yn y Gymraeg. Bydd hyn yn eu galluogi i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau personol, yn gymdeithasol ac yn y gweithle .

Mae Sir Gaerfyrddin yn ymgynghori ar y cynllun ac mae croeso i chi fynegi eich barn. Gallwch weld y cynllun llawn drwy’r ddolen yma i wefan Cyngor Sir Caerfyrddin-

http://lleoli.sirgar.llyw.cymru/ymgynghoriadau
Mae'r ymgynghoriad ar agor tan y 19eg o Ragfyr, 2016.

Gallwch ymateb trwy gwblhau’r holiadur ar-lein (trwy’r ddolen uchod), neu drwy gwblhau’r fersiwn o’r holiadur sydd ynghlwm a’i ddychwelyd ar e-bost i WESP@sirgar.gov.uk neu drwy'r post i:-

Ymgynghoriad CSyGMA,
Yr Adran Addysg a Phlant,
Adeilad 2,
Parc Dewi Sant,
Caerfyrddin
SA31 3HB

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 96933

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays26Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays27Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays28Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club01Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

B5 a 6 cyfarfod gyda phennaeth Strade / a meeting with the Head of Strade01Nov2016

6:00 pm - 7:00 pm @ Llangennech

An opportunity to meet staff and pupils from Ysgol y Strade Cyfle i gwrdd â staff a disgyblion Y Strade

Urdd Blwyddyn 2 / Year 202Nov2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club03Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 603Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Cyfarfod PTA Meeting07Nov2016

6:00 pm - 7:00 pm @ Babanod

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club08Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 2 / Year 209Nov2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club10Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 610Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm @ Iau / Juniors

Celf / Art

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club15Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 1 / Year 116Nov2016

2:50 pm - 4:50 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club17Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 617Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm @ Iau / Juniors

Dawnsio Gwerin

Theatr 'Mewn Cymeriad' Theatre B5 a 6 / Year 5 and 618Nov2016

9:00 am - 1:00 pm @ Ysgol Iau

Drama i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd darllen. Roald Dahl drama to raise awareness of the importance of reading.

Gwasanaeth Dosbarth Mrs Dawney Class Assembly18Nov2016

9:15 am - 9:30 am @ Croeso i rieni / Parents welcome

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club22Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 1 / Year 123Nov2016

2:50 pm - 4:50 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club24Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 624Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm @ Iau / Juniors

Cwis

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club29Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

School Closed due to Training / Ysgol ar gau ar gyfer hyfforddiant30Nov2016

8:00 am - 11:00 pm @ Ysgol Iau. Juniors

Diwrnod hyfforddiant darllen i staff Reading training for staff

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>