Twitter Error: Sorry, that page does not exist.

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Latest Newsletters

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 112725

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Eisteddfod Sir yr Urdd / County Urdd Eisteddfod01Apr2017

9:00 am - 2:00 pm @ Ysgol Bro Dinefwr Llandeilo

• Eisteddfod Sir / 2nd round (only for those who win at the first round): Held at Ysgol Bro Dinefwr, near Llandeilo (as last year).  1/4/17, 9am onwards.  (We will confirm approximate times nearer the date, if need be.)

Cyfarfod i weld gwaith eich plentyn / Meeting to view your child's work04Apr2017

3:00 pm - 6:00 pm @ Babanod ac Iau

Cyfle i chi alw mewn i weld gwaith eich plentyn. Bydd yr athro dosbarth ar gael am sgwrs. Cynhelir cyfarfodydd y ddwy ysgol ar yr un noson i'ch cynorthwyo gyda threfniadau gwaith a gofal. A drop in session to view your child's work at both schools. Meetings are held on the same evening to help with your work arrangements and child care.

CYSTADLEUAETH HET PASG BABANOD / INFANT EASTER BONNET COMP.07Apr2017

9:00 am - 10:00 am

Helfa Drysor Wyau Pasg Babanod / Infant Easter Egg Hunt07Apr2017

10:00 am - 11:00 am @ Babanod / Infants

PTA Easter Egg Hunt during school hours.

Cystadleuaeth Côr Cymru Competition08Apr2017

9:00 am - 10:00 pm @ Aberystwyth

• Côr Cymru Cynradd Final.  Saturday, 8/4/17.  Aberystwyth Arts Centre. Boradcast live on S4C.

Gwyliau Pasg / Easter Holidays10Apr2017

12:00 am - 21 apr, 1:00 am

B6 Ymarfer Côr Ysgolion Llanelli Schools Choir Rehearsal Y626Apr2017

10:00 am - 10:00 pm @ St John Lloyds

Three rehearsals to prepare for the Proms at Ffwrnes Theatre on June 14th. Tickets can be purchased by parents from the Box Office on 08452263510. Children who participate in the rehearsals are expected to take part in the Proms on the 14th e.g. It would be very disappointing to have a 100 children in the rehearsals and only 50 turn up. Bydd tri ymarfer ar gyfer y Proms yn y Ffwrnes ar Fehefin 14eg. Gellir prynu tocyn o'r swyddfa'r Ffwrnes ar 08452263510. Disgwylir i'r plant hynny sydd yn mynd i'r ymarferion gymryd rhan yn y Proms ar 14.6.17. Nid yw'n deg ar y gwasanaeth cerdd os oes 100 o ddisgyblion yn mynychu'r ymarferion ac ond 50 yn y gyngerdd.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>