Ysgol Llangennech @LlangennechIau

19 Feb @MenterCGE @LlangennechIau tîm buddugol / winning team. Diolch Alaw ac Aled am eu gwaith caled eto.

10 Feb Llwyddiant @LlangennechIau success https://t.co/lHcB5JIkW9

10 Feb Posteri Hawliau Plant / Children's Rights Posters https://t.co/CWilv2QOMp

10 Feb Llwyddiant @LlangennechIau success https://t.co/SXzzNAxOyH

8 Feb Ein #arweinwyrdigidol yn trafod e-diogelwch yn ein gwasanaeth ddoe. Our #digitalleaders talking about e-safety in o… https://t.co/wcFEmCNOi0

Cylchlythyron diweddaraf

 

Plant bach newydd Derbyn 1 yn mwynhau gweithgareddau. 

Diolch i Gari Gofal

CYSYLLTWCH Â'R YSGOL OS AM BRYNU COED. 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 109242

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gwyliau hanner tymor / Half term holidays20Feb2017

12:00 am - 24 feb, 1:00 am

Cyfarfod PTA Meeting27Feb2017

6:00 pm - 7:00 pm @ Babanod

Discussing future of PTA, welcoming new members, priorities Trafod dyfodol y GRhA, croesawu aelodau newydd, blaenoriaethu

Cyfarfod rhieni Derbyn 1 (plant Ionawr yn unig) Meeting for Reception 1 parents (January intake only)28Feb2017

3:00 pm - 01 mar, 3:00 pm @ Ysgol Babanod / Infants

A letter will be sent home asap. Bydd llythyr yn dod gartref cyn gynted a phosib.

St David's Day March / Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi01Mar2017

12:00 am - 1:00 am @ O amgylch y pentref / around the village

Dear Parents, Children of both schools will be participating in a sponsored walk around the village on March 1st to celebrate St David's day. It would be great if the children could dress in Welsh costume. The children will complete the walk at Bethesda Chapel where we (Children and staff) will have a short assembly. I would be very grateful if you can support our School Council fund raiser in aid of the new Radio Station at the Juniors and the Infant outdoor provision. Annwyl Rieni Bydd disgyblion y ddwy ysgol yn cynnal taith gerdded noddedig ar Fawrth 1af i ddathlu Ddydd Gŵyl Dewi. Byddai'n braf tase modd i'r plant wisgo'r wisg draddodiadol. Byddwn yn gorffen y daith yng Nghapel Bethesda lle byddwn yn cynnal gwasanaeth byr. Byddai'r Cyngor Ysgol yn ddiolchgar petai modd i chi gefnogi drwy gasglu arian ar gyfer ein Gorsaf Radio newydd a'r Ardal allanol yn y Babanod. Diolch

Clwb Garddio B2 / Year 2 Gardening07Mar2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Mrs Armstrong in charge (Year 2)

Club Mathematic B2 / Year 2 Maths Club08Mar2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Mrs. Holcombe, Mrs Gealy a Mrs Armstrong (Year 2 only)

Clwb Chwaraeon B 3 a 4 / Year 3 and 4 Sports Club09Mar2017

3:05 pm - 4:00 pm

Clwb Garddio B2 / Year 2 Gardening14Mar2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Mrs Armstrong in charge (Year 2)

Club Mathematic B2 / Year 2 Maths Club15Mar2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Mrs. Holcombe, Mrs Gealy a Mrs Armstrong (Year 2 only)

Clwb Chwaraeon B 3 a 4 / Year 3 and 4 Sports Club16Mar2017

3:05 pm - 4:00 pm

Gwasanaeth dosbarth Mrs Richards / Clarke17Mar2017

9:15 am - 9:30 am @ Croeso i rieni / Parents welcome

Clwb Garddio B2 / Year 2 Gardening21Mar2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Mrs Armstrong in charge (Year 2)

Club Mathematic B2 / Year 2 Maths Club22Mar2017

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod

Mrs. Holcombe, Mrs Gealy a Mrs Armstrong (Year 2 only)

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>